Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


شکل شهر
واقعیتی انکارناپذیر

شکل شهرواقعیتی پویاست که عوامل طبیعی،مصنوعی وانسان ساخت وجاری هر شهربه انضمام مفهوم زمان آن رامی سازند.وجود فعالیت های شهری به همراه پارامترزمان،غیرایستابودن شکل شهررابخوبی نشان میدهد. دریک تعریف کلی می توان شکل شهررابه شرح زیرمطرح نمود: شکل شهرتبلورفضایی،حیات مدنی واجتماعی شهردرمکان وزمان است که درترکیبی ازذهنیت وعینیت ماهیتی ترکیبی…

د نبا ل کنید
cityform
کمیسیون ماده 100
نظارت شهرداری ها برساخت وسازشهری

ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی واملاک واقع درمحدوده شهریاحریم آن را ملزم به اخذپروانه قبل ازهراقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت وساز،ازشهرداری کرده است وبه ضمانت اجرای عدم چنین امری،جلوگیری وممانعت ازعملیات ساخت وسازتوسط شهرداری وارجاع امربه کمیسیون ماده 100 می باشد.این کمیسیون ازجمله نهادهای خاص…

د نبا ل کنید
shirazpedia
برنامه ریزی مشارکتی
سیرتحول برنامه ریزی درقرن بیستم

دوره های مهم برنامه ریزی شهری درقرن بیستم به سه دوره مهم ازجمله دوران طرح های جامع بین سال های 60-1930 میلادی ،دوران برنامه ریزی سیستمی بین سال های 80-1960 میلادی ودوران برنامه ریزی مشارکتی از1980 به بعد تقسیم می گردد. دوره طرح های جامع براساس مدیریت متمرکزدولتی وبه هدف…

د نبا ل کنید
participationPlanning
تحقق پذیری طرح ها
ارزیابی طرح های جامع شهری

سرمنشاء نظری طرح های جامع شهری ایران ازجریان های توسعه شهری درسطح جهانی سرچشمه می گیرد.جریان شهرنشینی درایران نسبت به جوامع صنعتی بایک تاخیرصدساله مواجه است ونتیجه آن تجمعات بزرگ انسانی واسکان مجموعه های فاقد انتظام درسطح کشورمی باشد.طرح های جامع شهری به هدف انتظام بخشی به سکونتگاه های شهری…

د نبا ل کنید
94/01/02  طرح توسعه 
shirazpedia_feasilibility
شهرسازی معاصر ایران
ریشه های تاریخی طرح های جامع

شهرسازی معاصرایران باشروع دوره پهلوی اول درابتدای قرن حاضر قابل بحث وبررسی است.دراین دوره ،ابتدا طرح های توسعه شهری باهدف مداخله کالبدی واحداث خیابان های عریض وطویل شهری خلاصه گردید.درسال های بعدبا ورود کارشناسان خارجی وتدوین قوانین شهری،طرح های توسعه شهری به سمت اهداف دیگری سوق پیداکرد.درزیربه صورت اشاره واربه…

د نبا ل کنید
93/12/04  طرح توسعه 
iran urban planning
مکتب آمستردام
ریشه های تاریخی طرح جامع شهری

پیشنهاد تهیه طرح جامع برای شهرهای بیش ازده هزارنفروتهیه طرح بازنگری آن درپریودزمانی ده ساله رهاوردمکتب آمستردام تلقی می گردد.مکتب آمستردام درقرن 19 میلادی با رهبری پتروس برلاگه متولد 1856 هلند،نقش پیشاهنگ دربرنامه ریزی شهری معاصراروپا بازی می کندکارهای این مکتب ترکیبی آگاهانه ازکارهای نوگراباتلفیقی ازکارهای گذشته درخصوص ایجادخیابان هایی…

د نبا ل کنید
93/10/30  طرح توسعه 
amesterdam
شهرهای جدید
فرصت ها وچالش های روبرو

براساس قانون ایجاد شهرهای جدید درسال 1380 شهرجدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گرددکه درچارچوب طرح مصوب شورای عالی معماری وشهرسازی ودرخارج ازمحدوده قانونی وحریم استحفاظی شهرها برای اسکان حداقل سی هزارنفربه اضافه ساختمان ها وتاسیسات موردنیازعمومی،خدماتی ،اجتماعی واقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود. ازاهداف ایجاد شهرهای جدید می…

د نبا ل کنید
new_cities
بوستان آزادی شیراز
پارک مرکزی باقدمت چندین دهه

فضاهای سبزعمومی فضاهای سبزهستندکه بازدهی اجتماعی داشته وآحاد ساکنین شهرازاین فضاها برای گذران اوقات فراغت ،تفریح وسایرموارد استفاده می کنند.پارک های شهری بخشی ازفضاهای سبز عمومی هستند که علاوه بردارابودن جنبه های تفریحی ،جنبه خدمات رسانی به مناطق مختلف شهررانیزدارا می باشند. درپارک های عمومی بویژه پارک مرکزی شهرهاکه ازقدمت…

د نبا ل کنید
93/09/28  گردشگری 
park_azadi
میدان محلی
محله سنگ سیاه شیراز

میدان عنصری اساسی وبنیادین درساختاریک محله قدیمی محسوب گشته ودرگذشته بخش اجتناب ناپذیری ازیک محله شهری تلقی می گردید.میدان محله عمومی ترین ومردمی ترین فضای آن محله است.این میدان برای ساکنان محله بستری مناسب جهت برقراری روابط اجتماعی محسوب می گردد.معمولا چند عنصرحیاتی مانندمسجد،حمام،تعدادی مغازه دراطراف میدان گردهم می آیند…

د نبا ل کنید
sangsiyah_shiraz
طرح آماده سازی زمین
عرضه مسکن دراراضی جدید

طرح آماده سازی زمین شامل مجموعه عملیات لازم برای مهیا نمودن زمین جهت احداث مسکن وتاسیسات لازم مربوط به قانون زمین شهری وآیین نامه های اجرایی آن است وبه عنوان طرح تفصیلی توسعه های جدید شهری تهیه می گردد. طرح های آماده سازی اراضی شهری درپاسخ به گسترش سریع شهرها…

د نبا ل کنید
93/09/16  طرح توسعه 
site plan
خیابان شهری
بررسی کیفیت های اصلی

خیابان شهری تبلورزندگی مدنی یک شهردرطول زمان است.خیابان ها فضایامکان هایی هستندکه تعاملات اجتماعی وجنب وجوش شهری درآن ها جریان دارد.شهروندان به دلایل گوناگون مانندرجوع به مراکزمهم فعالیتی،خرید،تماشای مغازه ها وخرده فروشی ها ودیدن دیگران درساعات مختلف درآن حضورمی یابند. خیابان ها پیش ازآن که سازنده ساختارکالبدی شهرباشندبیانگرساختاراجتماعی،اقتصادی وفرهنگی جامعه…

د نبا ل کنید
خیابان شهری
خلاصه گزارش
اصول حرفه ای برنامه ریزی شهری

تهیه خلاصه گزارش چه اهمیتی درروند تصویب طرح دارد؟متن خلاصه گزارش بایدحاوی چه نکاتی باشد؟تهیه خلاصه گزارش ،فعالیت جاری ومهم نزدبرنامه ریزان شهری قلمداد می گردد.تهیه یک خلاصه گزارش مفیدومختصرسهم مهمی درآمادگی ذهنی حاضران جلسه ازجمله مسوولان ونمایندگان دستگاه های دولتی داراست.خلاصه گزارش جزو اسناد متنی طرح محسوب شده ودربیشترمواردبه…

د نبا ل کنید
خلاصه گزارش

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


هفت − = 3

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.