Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


استحاله برنامه ریزان

منتشر شده در 2377 روز پیش

آیا برنامه ریزان درمسیرکسب تجربه دچارنوعی استحاله وکم رنگ شدن مرزهای خود باسایرعلوم شهری می شوند؟این سوالی است که سعی می شود دراین پست ازجوانب مختلف به آن توجه شود.برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است که بنیان های نظری آن برپایه چندین رشته علمی استوارمی باشد.ازآنجاییکه شهردارای جنبه ها ولایه های متعددی است،برنامه ریزی شهری نیز ازروش های نظری وعملی متعددی جهت نیل به اهداف خود سود می برد.

درحوزه کارعملی،برنامه ریزی شهری به عنوان مدیرپروژه یا عضوگروه تهیه کننده طرح، به عنوان حلقه واسط سایربخش های مطالعاتی عمل می کنند.لذا این افراددرطی فرآیندتهیه طرح،درمعرض انواع اطلاعات مکانی شهربه شکل جزیی وکلی بوده وبا سایربخش های مطالعاتی واجدهمپوشانی های فراوانی می باشند.چالش های برنامه ریزان شهری درست درهمین نکته نهفته است.یعنی فهم دقیق اطلاعات غیرتخصصی وبکاربردن آن درفرآیند برنامه ریزی.

برنامه ریزان شهری به شکل فعال درکنش متقابل باسایراعضای گروه می باشند.توضیح یک مثال بسیاری ازپیچیدگی های این حرفه رانشان می دهد.بطورکلی ،برنامه ریزان مسوولیت تهیه گزارش ونقشه وضع موجود وپیشنهادی کاربری اراضی درمقیاس شهرومحلات آن رابه عهده دارندودرنهایت با همکاری سایراعضای گروه،موفق به تولید طرح پیشنهادی مشتمل برکاربری اراضی،شبکه حمل ونقل وتاسیسات وتجهیزات شهری می گردند.یکی ازچالش های اصلی طرح ،توجه اساسی به رانت اقتصادی حاصل ازضوابط ومقررات مربوط به تراکم ساختمانی است.علاوه برآن با توجه به مطالعات بخش اقتصادی،روندساخت وسازهای آتی شهربراساس عوامل مختلف ازجمله قیمت اراضی ومستغلات برآورد می گردد.مطالعات اقتصادی باید بتواند بااستفاده ازداده های محلی به شکل قابل قبولی به تعیین سناریوهای آتی قیمت اراضی ومستغلات شهری بپردازد.درغیراینصورت میزان تحقق پدیری طرح کاهش یافته ودرنهایت با شکست مواجه می گردد.به نظرمی رشد که جریان اطلاعات بهنگام ومداوم بین برنامه ریزشهری وبرنامه ریزاقتصادی اجتناب ناپذیرواستفاده ازنقشه ها ی دینامیک قیمت اراضی ومستغلات شهری که بتوان براساس آن سناریوهای مختلف راتخمین زد ضروری می باشد.همین ارتباط باسایراعضای گروه ارجمله حمل ونقل بایدمحقق گردد.

درطی سالها کارحرفه ای،برنامه ریزان شهری باروش های عملی همه بخش های مطالعاتی آشنایی نسبی یافته وبه نوعی درگیرکاردرکنارآنهاوحتی بجای آنها می شوندبدون آنکه تخصص کافی درآن زمینه داشته باشند.علاوه براین،برنامه ریزان شهری یادمی گیرندکه درحین تصویب طرح،چگونه به مذاکره وچانه زنی با مسوولان شهرمشغول شده ونحوه اداره کردن جلسات رابعهده بگیرند.

برنامه ریزان شهری به عنوان بخشی ازنخبگان تهیه کننده طرح های توسعه شهری با چالشهای جدی مواجه می باشند.بخشی ازاین چالش ها به شکل زیرقابل ارایه است:

1-فراگیری نسبی علوم مرتبط با تهیه طرح ها وکسب تجربه کارگروهی.این موضوع درابتداباعث پیشرفت سریع برنامه ریزان درحوزه کارحرفه ای شده ولی به تدریج باعث عمل گرایی محض وفقدان پایگاه نظری منسجم درنزدبرنامه ریزان می گردد.

2-کم رنگ شدن مرز حرفه ای باسایر رشته ها ودرنهایت استحاله برنامه ریزان درسایرتخصص ها .

3-غفلت ازجنبه های نظری وعملی برنامه ریزی شهری ازجمله تعیین دقیق متدولوژی یا روش شناسی طرح وتعیین سناریوهایی که درنهایت به نقشه راه منتهی می گردد.

4-غفلت وبکارگیری ناقص تکنیک های نوین ازجمله روش های جدیدتحلیل داده ولایه گذاری اطلاعات درمبحثGIS وروش های جدیدمدیریت استراتژیک ازجمله SWOT

پاسخ دهید


پنج × 8 =

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


6 + = سیزده

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.