Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


تحقق پذیری طرح ها

منتشر شده در 2242 روز پیش

سرمنشاء نظری طرح های جامع شهری ایران ازجریان های توسعه شهری درسطح جهانی سرچشمه می گیرد.جریان شهرنشینی درایران نسبت به جوامع صنعتی بایک تاخیرصدساله مواجه است ونتیجه آن تجمعات بزرگ انسانی واسکان مجموعه های فاقد انتظام درسطح کشورمی باشد.طرح های جامع شهری به هدف انتظام بخشی به سکونتگاه های شهری درکشورتهیه وتدوین می گردد.

طرح های جامع شهری،طرح هایی فراگیرندکه برای نظم بخشیدن به عرصه های شهری وتعریف خطوط کلی توسعه ،پس ازبررسی وضعیت موجود ونیازسنجی های شهرومناطق آن ،باآینده نگری واقع بینانه براساس افق زمانی برای شهرها تهیه می شوند.طرح جامع شهری به منظورترویج ضوابط شهرسازی،کنترل توسعه شهرها گرایش به نظام برنامه ریزی وهماهنگ سازی بخش های مختلف اقتصادی واجتماعی تهیه می گردند.درواقع طرح های جامع به دنبال یک طرح چندبخشی وبین بخشی است زیراکه دست اندکاران ساخت وسازومدیریت شهر،گوناگون بوده دربخش های مختلف هرکدام به فراخوروظایف شان مشغول تاثیرگذاری وتاثیرپذیری ازشهرمی باشند.

درنزدمتولیان امورشهری وصاحبنظران،تحقق پذیری طرح جامع همیشه بخشی ازچالش های بحث برانگیز طرح ها محسوب می گردد .دراین پست به خطوط کلی واصلی تحقق پذیری طرح های جامع می پردازیم:

1-یکی ازچالش های مطرح درطرح های جامع شهری که به شکل محسوسی تحقق پذیری این طرح هارا به میزان قابل توجهی تحت تاثیرخود قرار می دهد،جدایی میان روند تهیه طرح هاورونداجرایی آنهاست به نحویکه به طورمعمول مسوولیت تهیه طرح ها ومسوولیت اجرای آن به عهده دونهاد متفاوت وجدا ازهم واگذارمی شود.طبق مقرارت جاری ،تهیه وتصویب طرح های جامع به عهده وزارت راه وشهرسازی وشورای عالی شهرسازی ومعماری است  اما مسوولیت اجرای آنها برعهده مدیریت شهری اعم ازشهرداری ها،شورای اسلامی شهرها وسازمان های موثردرامرتوسعه شهرواگذارشده است.هدف نهایی هرطرح توسعه عملی ساختن پیشنهادات آن طرح است تحقق اهداف هرطرح نیازمند مشارکت وهمکاری نیروهای موثردرحیات شهراست. مراحل برنامه ریزی واجرابایدبه عنوان یک فرآیند واحد تلقی گردد.

2-باتوجه به عدم ضمانت اجرایی طرح های جامع شهری،لزوم تغییررویه برنامه ریزی به روشنی قابل درک است.این موضوع بیشترمتوجه این واقعیت است که به لحاظ پیچیدگی ووسعت عوامل مداخله کننده درفرآیند برنامه ریزی ،بطورآشکاربرنامه ریزی بلندمدت به سمت برنامه ریزی کوتاه مدت وآنی سوق پیدامی کندونقشه راه شهردرپروسه ده ساله دچارنوسانات شده ودرمعرض سناریوهای گوناگون حاصل ازتغییرات اقتصادی،اجتماعی وقوانین جدید قرارمی گیرد.همین امرباعث کاهش میزان تحقق پذیری طرح است.

3-تهیه طرح های جامع شهری به شکل محسوسی دامنه دار،طولانی وپرهزینه هستند به نحویکه درپیچ وخم مسیرطولانی تصویب وجلسات متعدد گرفتارشده وهمین امرباعث تاخیردراجرای طرح می گردد.دراین زمان،شهردچارنوعی بلاتکلیفی است ومسایل ومعضلات عدیده ای درنبودنقشه راه رخ میدهدکه درطرح جامع لحاظ نشده ویا به آن بهای لازم داده نشده است لذا طرح نیازمند بازنگری مجدد می گردد.

4-تحقق پذیری طرح های جامع منوط به اجرای هماهنگ ومنسجم طرح ازسوی شهرداری هاست.حتی باوجود طرح واقع بینانه ومنعطف ،درنبودکادرمتخصص وضعف اجرایی نهادمتولی طرح،امکان تحقق پذیری طرح دچارنزولی آشکارمی گردد.

 

رفع موانع موجود برسرراه تحقق پذیری طرح ها به تدریج وطی یک روند آرام ومنسجم قابل اجراست که به شکل موجزبه شرح زیرمی باشد:

1-کاهش بندهاوموضوعات مطالعاتی طرح های جامع درجهت کاهش زمان تهیه طرح

2-سادگی ،قابل درک بودن وکاهش متن طرح های جامع

3-مشارکت مردم ومدیریت شهری درزمان تهیه طرح درجهت افزایش واقع بینی طرح

4-پویاوجاری بودن طرح ازطریق ارایه سناریوهایی که به سرعت باعث انعطاف پذیری طرح می گردد.

5-توجه کافی وفراوان به کادرسازی سازمانی درنهادهای متولی اجرای طرح ها بویژه شهرداری ها

 

پاسخ دهید


نُه + 6 =

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


هفت × = 21

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.