Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


جهان نمای شیراز

منتشر شده در 2403 روز پیش

باغ جهان نما دربخش شمالی شهرشیرازدرجوارحافظیه قراردارد.این باغ به همراه ساختمان مرکزی آن ازمراکز عمده گردشگری شیرازبویژه درایام نوروزاست.

باغ جهان نما دردوره بنی ظفرو اینجو درقرن هشتم هجری قمری یعنی قبل از یورش تیمورگرگانی به شیراز درنهایت آبادانی است.این باغ دردوره صفویه نیز آباد و قابل اهمیت است.درزمان کریم خان زند،این باغ واجد حصار گردید و عمارت کوشک دروسط آن ساخته شد دراطراف عمارت خیابان کش های زیبا و درختکاری مفصل به عمل آورد.طرح و اسلوب این باغ را کریمخان نظیر باغ نظردرداخل دارای چهار خیابان و اطراف چهار حوض دوبزرگ و دوکوچک ساخته است.

باغ جهان نما در زمینی مسطح احداث شده است و درحدود 5 هکتار مساحت دارد.و واجد16قطعه چمن گلکاری شده به سبک فرش های ایرانی است. ساختمان کلاه فرنگی آن هشت ضلعی و شبیه به موزه پارس در باغ نظراست.این ساختمان هم اکنون به عنوان موزه مورد استفاده قرارمی گیرد.برای ایجاد سایه دراین باغ،از درختان سایه افکن استفاده شده به نوعی دربخش هایی از محوطه دالان سرپوشیده بوجود آمده است .همجواری این باغ با آرامگاه حافظ از مزیت های مکانی آن می باشد.

این باغ سابق براین از آب رودخانه رکنی مشروب شده و درمنطقه ویژه شیراز (خیابان حافظ) و درهمجواری آرامگاه حافظ و  هفت تنان جای دارد. باغ جهان نما درسال 1383 توسط شهرداری شیراز واداره کل میراث فرهنگی استان فارس احیا و مورد بهره برداری جهت بازدید عموم قرارگرفت.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید


4 − = سه

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


8 + دو =

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.