Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


خیابان شهری

منتشر شده در 2363 روز پیش

خیابان شهری تبلورزندگی مدنی یک شهردرطول زمان است.خیابان ها فضایامکان هایی هستندکه تعاملات اجتماعی وجنب وجوش شهری درآن ها جریان دارد.شهروندان به دلایل گوناگون مانندرجوع به مراکزمهم فعالیتی،خرید،تماشای مغازه ها وخرده فروشی ها ودیدن دیگران درساعات مختلف درآن حضورمی یابند.

خیابان ها پیش ازآن که سازنده ساختارکالبدی شهرباشندبیانگرساختاراجتماعی،اقتصادی وفرهنگی جامعه می باشند.دربررسی کیفیت یک خیابان شهریمواردمختلفی مدنظرقرارمی گیردکه ازجمله می توان به مواردزیراشاره نمود:

1-سرزندگی هم درکالبدوهم درعملکرد

2-خاطره انگیزی بااستفاده ازحفظ یااحیای کاربری های قدیمی وخاطره انگیز

3-ایمنی بااستفاده ازاعمال ضوابط ومقررات جهت ایمنی درحرکت سواره،پیاده ودوچرخه سواروغیره

4-تنوع کاربری وفعالیت ها بااستفاده ازجایگزینی کاربری های سازگاروجاذب جمعیت وشبانه روزی

5-شفافیت ونفوذپذیری بااستفاده ازمصالح شفاف ومتنوع کاربری ها به گونه ای که ارتباط فعالیت های طبقه همکف باکاربران خیابان به راحتی برقرارگردد.

6-محصوریت به معنای تعریف وتعین فضایی ازطریق تناسب طول به عرض خیابان درجهت ایجاد حس مکان درخیابان

7-تباین ووحدت باایجاد وحدت درکالبدبا استفاده ازمصالح یکسان درنماوفرم های معماری وتباین درجزییات مانند بازشوها،سایبان وورودی ها

8-تنوع دسترسی ازطریق دسترسی آسان باانواع وسایل حمل ونقل عمومی

9-آسایش فیزیکی ازطریق استقرارمبلمان وطراحی فضاهای سرپوشیده درخیابان جهت استفاده گروه های مختلف سنی بویژه سالمندان

10-تعریف ابتداوانتهای خیابان ازطریق استقرارالمان هاوعناصرکلیدی

11-تاکیدبرپیاده مداری ازطریق ایمنی عابرپیاده وفراهم نمودن امکان قدم زدن بافراعت بال برای عابران

12-انعطاف پذیری درکالبدوفعالیت ازطریق پرهیزازاستفاده ازمصالح صلب وامکان استفاده متفاوت ازفضای خیابان

پاسخ دهید


+ هشت = 11

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


4 × = بیست چهار

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.