Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


خیابان پیاده راه حافظیه

منتشر شده در 2411 روز پیش

خیابان پیاده راه حافظیه شیرازیک محورمواصلاتی اختصاص یافته به حرکت پیاده می باشد.این محورنقش مهمی درجذب گردشگروایجاد فضای شهری متنوع وباکیفیت درسطح شهردارد.به اعتقاد سرکولین بوچانان درکتاب ترافیک درشهرها به سال 1963،شرایطی که فرد بتواند با آزادی کامل در یک محیط شهری گام بردارد و به اطراف بنگرد،مهم ترین نشانه کیفیت تمدن آن محیط به شمار میرود.

به طورکلی حرکت پیاده طبیعی ترین،قدیمی ترین و ضروری ترین شکل جابجایی انسان در محیط است.پیاده روی هنوز مهمترین امکان برای مشاهده مکان ها،فعالیت ها و احساس شوروتحرک زندگی و کشف ارزش هاو جاذبه های نهفته در محیط است.پیاده روی دارای اهمیت اساسی در ادراک هویت فضایی،احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت های محیطی است.سیمای شهر از طریق گام زدن در فضای شهری بویژه درنزد گردشگران و بازیدکنندگان بافت مرکزی شهرها بیشتراحساس می شود

شهر شیراز دیرزمانی است که پذیرای خیل گردشگران از نقاط مختلف کشور بویژه در هنگام تعطیلات نوروزی است.دیدار از مجموعه ها و بناهای تارخی و لذت بردن از فضاهای شهری دلایل اصلی اهمیت شهر شیرازنزد گردشگران داخلی وخارجی است.یکی از اهداف مدیریت شهر ی همواره تسهیل و ساماندهی عبورومرور بازیدکنندگان از اماکن تاریخی-فرهنگی شهر است.اختصاص مسیرهای پیاده گردشگران یکی ازروش هایی است که منجر به افزایش سرزندگی و ارتقای ایمنی عبورومرور بازدید کنندگان اماکن تاریخی و فرهنگی شهر است.

خیابان حافظیه که سابق براین به شکل یک محورمواصلاتی شرقی-غربی جهت دسترسی اتومبیل به حافظیه وکاربری های همجوارآن بوده ونقش اتصال دهنده دو چهارراه ادبیات درشرق و حافظیه درغرب راایفا می کرد هم اکنون به طور کامل جهت دسترسی پیاده اختصاص یافته است.

خیابان های پیاده برای نخستین بار در اواخر دهه 1940 در شهرهای اروپا بوجود آمد و پس از جنگ دوم جهانی و در جریان بازسازی خرابی های جنگ و نوسازی مراکز تاریخی،اندیشه جداسازی معابر پیاده و سواره شکل گرفت.نخستین تجربه های آزمایشی در ایجاد منطقه بی ترافیک در شهرهای روتردام هلند و استهکلم سوئد بوجود آمد.

نمونه موردی قابل توجه در ایران می توان به پیاده راه خیابان علم الهدی شهررشت اشاره نموداین پیاده راه خیابان ،دوعنصراز ساختاراصلی شهریعنی میدان شهرداری و سبزه میدان را به هم وصل می کند.این پیاده راه دارای 275 مترطول و 27مترعرض است.این پیاده راه دارای هیات امنا بوده و توسط کسبه محل و با انتخابات مدیریت می شود.هم اکنون درتهران ،اصفهان ،قزوین و چند شهردیگرکشورطرح های اختصاص مسیرهای مواصلاتی به پیاده راه خیابان دردست مطالعه وطرح ریزی می باشد.مدیریت شهری شیراز بااختصاص دادن خیابان حافظیه به پیاده راه خیابان گامی مهم درساماندهی و ایمنی حرکت پیاده دربخشی ازشهرشیراز برداشته و امکان توسعه این طرح به سایرمسیرهای هم جوار در قالب طرح ساماندهی مسیرهای ویژه گردشگری وجود دارد.

دربررسی محیطی پیاده راه خیابان حافظیه موارد زیرقابل تامل وبررسی است :

1-این مسیرپیاده در حد فاصل بین دو تقاطع به نام ادبیات درشرق و حافظیه درغرب قرار گرفته است و درجهت شرقی –غربی امتداد می یابد.این پیاده راه نقش جابجایی پیاده و دسترسی به مراکز مهمی همچون باغ ملی،تالاراصلی شهر،استادیوم حافظیه و ادارات دولتی همچون تربیت بدنی،ارشاداسلامی،دارایی ،دانشکده ادبیات و معاونت عمرانی استانداری را ایفا میکند.وجود کاربری های سازگار عامل مهمی درارتقای کیفیت محیط محسوب می گردد.

2-این مسیرپیاده علاوه برنقش جابجایی و دسترسی به عنوان عرصه عمومی حضورشهروندان و پیاده روی دراین مسیرمطرح می باشد.وجود کف سازی ، مبلمان شهری ونورپردازی مناسب عامل مهمی به افزایش حضورمردم و استفاده ازاین محیط شهری محسوب می گردد.

3-استقرارباغ جهان نما امکان توسعه مسیرپیاده راه حافظیه تا این مکان را بوجود می آورد.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید


× 7 = سی پنج

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


+ سه = 11

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.