Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


ساخت شهردردوره زندیه

منتشر شده در 2413 روز پیش

شیراز دردوره زندیه از بیشترین میزان ساخت وساز و آبادانی برخوردارگردید.کریم خان زند با بکارگیری معماران زبده از سراسرکشور،درصدد ساختن مرکزحکومتی جهت استقرار قوای نظامی و پشتیبان شهرو مراکز تجاری – خدماتی جهت خدمات رسانی به عموم مردم برآمد. آثاربه جامانده از آن دوران هم اکنون جزو ساخت اصلی شهراست ودرطول سالیان گذشته موجب رونق و پایداری مرکز شهر شیراز گردیده است.ازاین جهت شناخت ساخت اصلی شهر دردوره زندیه از اهمیت ویژه برخوردار است.

ابتدا به مفهوم ساخت اصلی شهرمی پردازیم.ساخت اصلی شهر دربرگیرنده عناصر اصلی شهر از جمله عناصر تغییرناپذیر،بامقیاس بزرگ و هویت بخش شهراست.ازدیدگاه کریستوفر آلکساندر،ساخت اصلی شهر در مقابل پرکننده ها قرار می دهد و معتقد است که درهرشهری می توان به دنبال چندین عامل بود تا از طریق آنها بتوان ساخت اصلی را شناخت این عوامل شامل شبکه اصلی دسترسی ،مراکز عمده فعالیتی و عناصر اصلی شهر است.ساخت اصلی شهر شامل ویژگی هایی است که می توان به موارد زیربه آن اشاره نمود:

1-عناصر ساخت اصلی ،همیشه دایمی تر از عناصر فرعی اند و از پایداری و ماندگاری بیشتری برخوردارند.

2-عملکرد ساخت اصلی درمقیاس کلان ودارای بیشترین میزان تقاضا است .

معیارهای اصلی شناخت ساخت اصلی شهرشامل عوامل محیطی و طبیعی ،پایداری،تردد اجتماعی ، مقیاس عملکردی، عرصه عمومی و اندازه است.معمولا ساخت اصلی شهر شامل عوامل تاثیرگذاری همچون رودخانه،بسترطبیعی ، بازارها،مراکزحکومتی،راه ها و گذرهای اصلی،عرصه های عمومی همچون میادین اصلی شهر،پارک های اصلی وغیره است که در مقیاس شهر و حتی فراتر از آن عمل می کنند.

بررسی شهردردوره زندیه نشان می دهد که شیرازهمچون سایرشهرها دراین دوره زمانی شامل بارو وحصارجهت دفاع ازشهروایجاد حدود قصوربرای آن،بخش حکومتی – نظامی جهت اداره شهروبخش مسکونی شامل محلات شهروگذرهای مربوط به آن می باشد.

شهر دردوره زندیه محصوردرباروی شهر می باشد و از بخشهای اصلی همچون بخش حکومتی شامل ارگ کریم خانی،عمارت کلاه فرنگی و دیوان خانه ، بخش نظامی شامل میدان مشق وتوپخانه ، بخش تجاری شامل بازاروکاروانسراهای متصل به آن و درنهایت بخش مسکونی شامل محلات شهر که واجد بافت فشرده و ارگانیک می باشد.

باروی شهردربرگیرنده دروازه های شهر شامل دروازه سعدی،اصفهان،باغشاه ، کازرون ،شاه داعی الله وگوسفند است که نقش مدخل ورود وخروج ساکنین و کالا را به شهرایفا می کردند.عناصر بخش حکومتی در یکپارچگی با یکدیگرشامل دو کانون اصلی یعنی ارگ کریم خانی و بخش دیوان خانه بوده است.فضاهای باز همچون میدان توپخانه و مشق درارتباط تنگاتنگ با ارگ قراردارد.بازارو کاروانسراها درکنارمسجد و حمام وکیل قلب تپنده شهر را تشکیل می دهند که در آنها تردداجتماعی از بیشترین میزان برخورداربوده است.بافت مسکونی به شکل فشرده وارگانیک ازریزدانگی و پیوستگی برخورداربوده و شامل محلاتی همچون سنگ سیاه،لب آب،اسحاق بیگ،سردزک،بالاکفت و غیره می باشد.دسترسی ها از یک سلسله مراتب خاص تبعیت می کند گذرهای اصلی وظیفه دسترسی به مرکزشهر و دروازه ها را به عهده داشته و گذرهای فرعی واسط بین گذرهای اصلی وکوچه های منتهی به خانه ها می باشند.نفوذپذیری درمحلات شهربه جهت باریک بودن کوچه ها و گذرهای فرعی ازمیزان کمی برخورداراست .گذرهای فرعی واصلی به همراه صحن مساجد وتکایا به عنوان عرصه های عمومی و نیمه عمومی محسوب شده و ازاهمیت برخوردارند.

درطی دوران قاجاروپهلوی بافت قدیم شهردچارگسیختگی گردید و به مرورزمان دستخوش تغییرات گسترده ای گردید.امروزه بافت قدیم شهرشامل منطقه 8 شهرداری شیرازمی باشدو محلات قدیم شیرازکم وبیش درآن یافت می شود.امروزه با توجه به اهمیت گردشگری و تقویت مرکزشهربه عنوان هویت وشخصیت منحصربه فرد آن ،تدوین واجرای طرح های نوسازی واحیا بافت قدیم شهرمد نظر مسوولان و دست اندرکاران شهرشیرازقرارگرفته است.

پاسخ دهید


6 × = بیست چهار

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


8 + = هفده

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.