Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


شهرسازی معاصر ایران

منتشر شده در 2268 روز پیش

شهرسازی معاصرایران باشروع دوره پهلوی اول درابتدای قرن حاضر قابل بحث وبررسی است.دراین دوره ،ابتدا طرح های توسعه شهری باهدف مداخله کالبدی واحداث خیابان های عریض وطویل شهری خلاصه گردید.درسال های بعدبا ورود کارشناسان خارجی وتدوین قوانین شهری،طرح های توسعه شهری به سمت اهداف دیگری سوق پیداکرد.درزیربه صورت اشاره واربه مراحل مختلف شهرسازی معاصرایران می پردازم:

1-اولین طرح شهری ایران باهدف مداخله دربافت شهری همدان درسال 1310 ازتصویب وزارت داخله گذشت.

2-اولین قانون شهرسازی ایران درسال 1312 باعنوان قانون مربوط به احداث وتوسعه معابروخیابان ها ازتصویب مجلس گذشت.

3-درفاصله سال های 1334تا1340 کارشناسان آمریکایی طرح هایی را برای چند شهرازجمله اصفهان وسنندج به زبان انگلیسی تهیه کردند.ازاین پس توجه به طرح های شهری مطرح گردید.

4-تاسیس اداره کل امورشهرداری های وزارت کشوروتشکیل واحدسازمانی به نام شهرسازی درسال 1341

5-تاسیس وزارت آبادانی ومسکن درسال 1343وتاسیس شورای عالی شهرسازی .دبیرخانه این شوراکارتهیه وبررسی طرح های جامع شهرهایی راکه قراردادآن ها منعقدشده بود،بعهده گرفت.

6-تصویب طرح جامع بندرلنگه درسال 1344 به عنوان اولین شهردارای طرح جامع

7-تهیه طرح جامع تهران درسال 1348

8-تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری سال 1352واقداماتی برای تهیه طرح های تفصیلی شهرهایی که طرح جامع آن ها تهیه شده بود.

9-شروع تهیه طرح های هادی برای شهرهای کوچک باتغییرنام وزارت مسکن وآبادانی به وزارت مسکن وشهرسازی درسال 1353وتاسیس دفاترفنی دراستانداری های کشورجهت هدایت طرح های هادی

10-پس ازانقلاب درسال 1363 طرح های توسعه،عمران وحوزه نفوذ شهرها به جای طرح های جامع تصویب شد.قراردادهایی بامهندسان مشاوربرای تهیه طرح ها باعنوان جدید بسته شد.تجدیدنظرکلی درقراردادهای تیپ طرح های جامع وتفصیلی صورت گرفت.

11-تدوین آیین نامه اجرایی تهیه وتصویب طرح های هادی روستایی درسال 1367

12-تصویب قانون شهرهای جدید درسال 1380

پاسخ دهید


3 + = شش

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


× 1 = دو

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.