Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


شهرهای جدید

منتشر شده در 2326 روز پیش

براساس قانون ایجاد شهرهای جدید درسال 1380 شهرجدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گرددکه درچارچوب طرح مصوب شورای عالی معماری وشهرسازی ودرخارج ازمحدوده قانونی وحریم استحفاظی شهرها برای اسکان حداقل سی هزارنفربه اضافه ساختمان ها وتاسیسات موردنیازعمومی،خدماتی ،اجتماعی واقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود.

ازاهداف ایجاد شهرهای جدید می توان به مواردزیراشاره نمود:

-جلوگیری ازتوسعه بی رویه وکلان شهرشدن شهرمادر

-انتقال کارگاه ها وصنایع مزاحم ازشهرمادربه شهرجدید وپالایش شهراصلی

-جلوگیری ازحاشیه نشینی درشهرهای بزرگ

-احداث شهرازپیش برنامه ریزی شده ومتناسب بانیازواقعی آحاد مردم

-استفاده ازاراضی غیرزراعی جهت ایجاد شهرهای جدید وجلوگیری ازتخریب اراضی کشاورزی

ازمباحث اجرایی مهم درامراحداث شهرهای جدید،مکان یابی این شهرها درسطح کشوراست.براساس قانون شهرهای جدید، مکان یابی شهرهای جدید بارعایت سیاست های دولت ودرقالب طرح کالبدملی ومنطقه ای وبراساس پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی وتصویب شورای عالی معماری وشهرسازی تعیین می شود.پس ازتصویب مکان ،وزارت راه وشهرسازی می تواند حسب مورد برابرقوانین ومقرارت جاری نسبت به تملک اراضی واملاک مورد نیاز اقدام نمایدومتقاضی غیردولتی نیزمن تواند نسبت به خریداری اراضی واملاک مورد نیاز طبق مقررات جاری اقدام نماید.

بنیان های نظری احداث شهرهای جدید براساس نظریه های مختلف وباهدف تعادل بخشی به فضای منطقه ای وکاهش مشکلات شهرهای بزرگ درقرون گذشته شکل گرفت.جامعه اشتراکی تاموس موردرسال 1516،نظریه باغ شهرها یا Garden Cities ابنزرهواردوریموندآنوین بانظریه شهرهای اقماری وطرح حومه نشینی ازپایه های اصلی تفکراحداث شهرهای جدید می باشد .ایجادشهرهای جدیدبعدازجنگ جهانی دوم درکشورانگلستان به تبعیت ازالگوی باغ شهرهای ولوین ولچ ورت که درزمان حیات هوارد ایجادشدند می باشد.ساختارکالبدی شهرهای جدید انگلستان براساس یک مرکزشهروشبکه حلقوی درپیرامون آن ورعایت استانداردهای طراحی شبکه معابراست.نزدیکی شهرهای جدیدبه صنایع وبرنامه ریزی مناطق صنعتی درجوارشهرهای جدید واتصال آن به بزرگراه های کشورازدیگر تمهیدات احداث شهرهای جدیددرکشورانگلستان است.علی رغم تاکیدبررابطه تنگاتنگ اشتغال وسکونت درشهرهای جدید،کارکرداصلی شهرهای جدیددربعدازانقلاب صنعتی سرریزپذیری جمعیت شهرهای بزرگ وفاصله زیادشهرهای جدیدازشهرمادرهمراه بازیرساخت های ارتباطی نامناسب این شهرها است.

ازنمونه های موفق شهرهای جدید می توان به مواردزیراشاره نمود:

-شهرپوتراجایا درمالزی به سال 1993 در25کیلومتری جنوب پایتخت به هدف ایجادمرکزاداری جدیدودولت الکترونیک

-شهرآلمردرهلندبه سال 1960 درجنوب غربی منطقه کلانشهری رانشتاد به هدف جذب بخشی ازرشدمنطقه شهری رانشتادوایجادناحیه شهری مستقل وخودکفابابهره گیری ازشبکه مواصلاتی یکپارچه

بررسی احداث شهرهای جدید درایران باتوجه به الگووطبقه بندی آن بایدمدنظرقرارگیرد.که براساس زیرقابل بررسی است:

1-شهرهای سازمانی –صنعتی همچون آبادان،مسجدسلیمان،پولادشهروغیره

نقش وکارکرد این شهرها براساس خوداتکایی وخوداشتغالی وتامین خدمات کافی برای ساکنان شهرمی باشدکه بطورعمده شاغلین صنایع سنگین ونفتی می باشند.

2-شهرهای اقماری همچون شاهین شهر،مجلسی،بهارستان،صدرا،هشتگرد،اندیشه وغیره

نقش وکارکرد این شهرها براساس سازماندهی فضایی شهراصلی وجذب سرریز جمعیتی شهرهای بزرگ است.

3-شهرهای پیوسته همچون ملک شهراصفهان ،کوی ولی عصرتبریز،معالی آبادشیرازوغیره

نقش وکارکرداین شهرها پاسخگویی به نیازمسکن می باشد.

احداث شهرهای جدید به شکل مدون واقماری درایران مربوط به سال 1364 ومصوبه هیات وزیران که براساس آن جهت جوابگویی به اسکان جمعیت ورفع نیازمهاجران به شهرهای بزرگی که ساخت وسازدرمحدوده قابل توسعه آنهاامکان پذیرنبود،می باشد.دردوره یادشده احداث شهرهای جدیددرایران باچالش هایی مواجه است که ازجمله می توان به موارد زیراشاره نمود:

-فقدان طرح کالبدملی به عنوان طرح فرادست جهت مکان یابی شهرهای جدید

-فقدان تجربه کافی جهت احداث شهرهای جدید به جزمواردی معدودقبل ازانقلاب همچون پولادشهرکه باهدف اسکان کارکنان شاغل درذوب آهن شکل گرفته بود.

-فقدان ظوابطومعیارهای ایجاد سکونتگاه های جدید ودستورالعمل های لازم جهت طراحی شهرهای جدیدودرنتیجه طولانی شدن تصویب طرح هاهمراه بود.

-ضعف درزیرساخت های شهری همچون شبکه مواصلاتی منطقه ای ،تامین آب واجرای شبکه فاضلاب وغیره

-ضعف نسبی مدیریت شهری که همراه باعدم تامین اهداف جمعیتی شهرهای جدیدبود

باتوجه به چندین دهه تجربه ایجاد شهرهای جدیددرکشور،وجود یک مدیریت متمرکزدراین زمینه اجتناب ناپذیرگردید. هم اکنون شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان شرکتی دولتی تابع وزارت راه وشهرسازی به فعالیت درزمینه ساماندهی،راهبری ومدیریت ایجاد شهرها یا شهرک های جدیددرکشورمی پردازد.هدف ازتشکیل این شرکت بررسی نیازها وتقاضاهای بلقوه وامکان سنجی برای توزیع مناسب جمعیت واشتغال درسطح کشوروسرریزپذیری جمعیت کلان شهرها ی کشورمی باشد.علاوه برآن وظیفه این شرکت کمک به اجرای کمی وکیفی برنامه های توسعه مسکن ،برنامه ریزی جامع کنترل ونظارت دولت برای ایجادشهرهای جدید،باغ شهرها وغیره می باشد.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید


− 2 = هفت

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


− چهار = 4

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.