Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


شهرهای سنتی

منتشر شده در 2380 روز پیش

شهرهای سنتی دارای جذابیت،انسان گرایی وراحتی هستند.علت این است که این شهرها کوچک ترندوتجربه کردن آنها آسانتراست.ازدیگرویژگیهای شهرهای سنتی می توان درادغام کاربری ها وزیستن مردم عادی درمرکزشهروگاهی دربالا یانزدیکی محل کارشان وهمگونی مصالح ساختمانی بکاررفته درساخت واحدهای مسکونی اشاره نمود.

براساس نظریه کریستوفرالکساندر،شهرهایی که باگذشت زمان،همه یا بخش هایی ازآنها بطورخودجوش بوجودآمده اندشهرهای طبیعی یا ارگانیک اند.شهرهایامحیط های شهری که به دست معماران یا شهرسازان ساخته شده اند،شهرهای مصنوع نامیده می شوند.محیط های شهری محبوب وجذاب،بیشتربراساس رویکردهایی زمینه گرا شکل گرفته است.منظورروندی است که درآن شهریامحیط شهری به صورت یک کل درنظرگرفته می شود وتغییرات وساخت وسازهای جدید،باروشی حساس ودقیق بااین کل پیوند می خورد.شهرهای سنتی به شکل آرام وحساب شده شکل گرفته اندودارای عناصرباارزش می باشند.

شهرهای سنتی دارای ظرافت وانسان گرایی هستندکه درطول سالیان وحتی گاه قرن ها تطابق بوجود آمده است.منظوراین نیست که محیط های جدید به تقلیدازگذشته ساخته شودبلکه باید ازخود بپرسیم که رازماندگاری محیط های قدیمی درچیست وچرا مردم به آنها علاقه مند هستند؟

مراکزشهرهای سنتی به شکل یک کل انسانی ومعنی داربوجودآمده انددرحالیکه گسترش های جدیدفاقدچنین خصیصه ای هستند.شهرهای بنیادین همچون لندن،ادینبورگ،پاریس واصفهان و…نوعی نظم ویکپارچگی مشهود است.مراکزاین شهرها چه بصورت ارگانیک وچه بصورت طراحی شده همگی به عنوان یک کل دارای نظم هستند.

ساختمان های موجود درشهرها ومحیط های شهری موفق،دارای نوعی ثبات درطراحی ومصالح هستند.تنوع ازطریق بکارگیری شمارمحدودی ازروش های دیگربدست آمده است.شهرهای موفق وجذاب علاوه بردارابودن کیفیت های کالبدی ازتنوع خاصی نیز درادغام کاربری ها وفعالیت ها درتمام بخش ها برخوردارند.که این موضوع برخلاف اصول مدرنیسم درتفکیک افقی کاربری وفعالیت درشهرهاست.درحقیقت،پویایی ومحبوبیت شهرهای موفق به خاطرآزادی انتخاب،آزادی برای زندگی ،کار،تفریح وخریدوحتی خلوت کردن درهرگوشه ای ازشهراست.

ادغام فضاهای عمومی وخصوصی خاص وروزمره به روشی کاملا طبیعی باعث شده مردم به چنین شهرهاومحیط های شهری عشق بورزندواززندگی درآن لذت ببرند.

منبع:شهرسازی شهروندگرا-فرانسیس تیبالدز-نشرخاک-1381

مطالب مرتبط

پاسخ دهید


− 2 = پنج

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


نُه + 2 =

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.