Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


طرح آماده سازی زمین

منتشر شده در 2347 روز پیش

طرح آماده سازی زمین شامل مجموعه عملیات لازم برای مهیا نمودن زمین جهت احداث مسکن وتاسیسات لازم مربوط به قانون زمین شهری وآیین نامه های اجرایی آن است وبه عنوان طرح تفصیلی توسعه های جدید شهری تهیه می گردد.

طرح های آماده سازی اراضی شهری درپاسخ به گسترش سریع شهرها وجهت تامین مسکن وزیرساخت ها ی شهری تدوین وبه اجرای درآمده اند.طرح های آماده سازی زمین پس ازپیروزی انقلاب وبه دنبال تصویب قانون جدید درسال 1360 درحوزه اراضی شهری مطرح گردید.براین اساس آماده سازی زمین ،شهرسازی اجرایی قلمدادگردیدیعنی آنچه که درطرح های جامع وتفصیلی برای شهروشهرنشینان اندیشه وتدوین شده است باید درآماده سازی زمین به اجرا درآید.هدف ازطرح آماده سازی زمین تحقق توسعه شهری برنامه ریزی شده برای افزایش عرضه مسکن دربازارعرضه وتقاضا مسکن شهری است.

درمتون شهرسازی طرح آماده سازی معادل site planning است.سایت پلن معادل فرآیند طراحی منظم وقانونمند زمین می باشد که دربرگیرنده تنظیم کاربری اراضی،دسترسی یا شبکه معابر،تاسیسات شهری شامل آب وفاضلاب وغیره می باشد.

اولین مرحله درطرح آماده سازی یا سایت پلن،شناخت تحلیلی ازمکان است که به عنوان site analysis مطرح می باشد.اطلاعات درزمینه شیب،مقاومت خاک،هیدرولوژی،پوشش گیاهی واندازه قطعات زمین وسایرعوامل موردبررسی قرارمی گیرد.

درطرح های آماده سازی زمین مقوله مسکن ازاهمیت ویژه برخوردار است زیراهدف ازاجرای طرح های آماده سازی عرضه مسکن شهری به گروه های نیازمند جهت اسکان مناسب وبرنامه ریزی شده است لذابرنامه ریزی مسکن ازاولویت برخورداراست.

طرح های آماده سازی به جهت ماهیت وهدفی که دنبال می کنندبه عنوان یک ضرورت برای شهرهای پرجمعیت مطرح می گردند.بدین جهت مکان یابی طرح وفرآیند ساخت وسازآن ازابعاد مختلف قابل بحث وبررسی است .

به لحاظ اقتصادی،طرح آماده سازی زمین باعث تحرک ورونق بازارمسکن است ازاین جهت به عنوان یک ابزارجهت تعدیل قیمت مستغلات شهری واجاره بها به نفع گروه های آسیب پذیر مطرح می گردد.گروه های آسیب پذیر شامل خانوارهای فاقدمسکن یا بدمسکن است که قادربه تامین مسکن مناسب دربازارآزادمسکن نمی باشند ونیازمندکمک دولت وبخش عمومی می باشند.دولت ها ازطریق طرح های آماده سازی قادربه ایفای نقش سازنده خوددرحوزه مسکن می باشند.

به لحاظ اجتماعی ،طرح آماده سازی قادربه جذب اقشارمختلف اجتماعی ازجمله کارگران،کارمندان،کارکنان مشاغل آزادوغیره باسلیقه ها وتخصص های مختلف است که باعث سرزندگی وتنوع روحیات شهری می گردد.

به لحاظ کالبدی،طرح آماده سازی فرصتی مناسب ومنحصربفرد برای برنامه ریزان وطراحان شهری جهت خلق یک محیط مصنوع ایده آل با فرم های متنوع شهری ازجمله خانه های ویلایی،آپارتمانی وغیره باجمعیت پدیری مناسب تلقی می گردد.ازآنجاییکه درطرح های آماده سازی قبل ازاحداث مسکن به تامین شبکه معابروتاسیسات وتجهیزات شهری پرداخته می شودامکان تحقق یک زندگی با استانداردهای بالا به مراتب بیشتراززندگی درداخل شهرمی باشد.

به لحاظ حقوقی،طرح های آماده سازی بطورعمومی دراراضی دولتی تحقق یافته وازاین جهت باموانع حقوقی منبعث ازاراضی داخلی شهرمواجه نمی باشند.ازاین جهت امکان خانه دارشدن گروه های فاقد مسکن دراین طرح ها به مراتب بیشترازاراضی داخلی شهرمی باشد.

علی رغم امکانات وفرصت های برآمده ازطرح های آماده سازی زمین ،این طرح هاباموانع وتهدیدهای جدی مواجه می باشند.ازمهمترین موانع این طرح ها می توان ازنواقص وضعف های مفرط درحوزه مدیریت اجرایی طرح سخن به میان آورد.این طرح هابطورعمده هزینه بروزمان براست ودرطی مراحل مختلف وتحت مدیریت متمرکزقابل تحقق می باشند.علاوه براین، طرح های آماده سازی بامقاومت بازارمسکن وروحیات ساکنان شهرمواجه است وتارسیدن به اهداف خودباچالش های بسیاری دست به گریبان است.ازلازمه های تحقق پذیری طرح های آماده سازی زمین تامین مالی طرح وفرهنگ اسکان پذیری ساکنان شهرمی باشد.تحلیل عمومی طرح های آماده سازی زمین به شکل زیرقابل ارایه می باشد:

نقاط قوت:

عرضه مسکن ورفع بخشی ازتقاضای موجود بازارمسکن

رونق اقتصادی ،سرزندگی اجتماعی وتوسعه پذیری شهر

امکان تحقق گام به گام وبازبینی طرح

نقاط ضعف:

هزینه بربودن طرح به جهت تامین زیرساخت ها

زمان بربودن طرح

ضعف درمدیرت اجرایی طرح

فقدان راهکارهای عملی جهت اسکان گروه های اجتماعی

بی هویتی وعدم رغبت به اسکان دراراضی آبادشده

افزایش ترافیک شریانهای متصل به طرح وکاهش سطح سرویس شریانی ها برای کل شهر

فرصت ها:

امکان جذب سرمایه های داخلی وخارجی ازطریق اوراق مشارکت وغیره

امکان استفاده ازتجربیات سایرکشورها دراین زمینه ازجمله نهادها وسازمانهای متولی طرح ونحوه مشارکت مردم دراجرا

امکان تحقق طرح ایده آل شهری ازطریق تامین سرانه های شهری

تهدیدها:

تاثیرمخرب برتوسعه شهرازجمله توسعه به سمت اراضی کشاورزی

فرسایش ورهاشدگی طرح

پاسخ دهید


2 × پنج =

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


یک × = 2

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.