Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


مدیریت زمان

منتشر شده در 2374 روز پیش

انجام دادن چند کاردرآن واحد چالشی است که همواره برنامه ریزان شهری رابه لحاظ زمانی دچاردردسرومضیقه زمانی می سازد.مدیریت زمان راه حل مواجهه باچالش های کمبود زمان درنزد برنامه ریزان است.درمدیریت زمان موضوعات مختلفی مطرح می گرددکه دراین پست به آن می پردازم.

1-تهیه یک فهرست ازکارهاوفعالیت های روزانه

براساس این فهرست شماازموضوعاتی که امروزباآن درگیرهستیدمطلع می شوید.این موضوعات شامل تهیه خلاصه گزارش،شرکت درجلسات یا موارددیگراست.تکیه صرف برروی حافظه باعث اتلاف وقت برنامه ریزان می شود.علاوه برآن با تهیه فهرست کارهاوفعالیت های روزانه پس ازمدتی شما قادربه تشخیص الگوی رفتاری وکاری خود خواهید بود.

2-اولویت بندی وزمان بندی کارها براساس اهمیت.

3-برقراری تعادل میان وظایف روزانه با استفاده ازواگذاری مسوولیت ها

برنامه ریزی برای یک روزکاری شامل وظایف فوری ،وظایفی که به دیگران واگذارمی کنیدووظایف غیرفوری است.تمرکز صرف روی وظایف فوری باعث خستگی وناکارآمدی شمادرطول روزمی گردد.وبرعکس ،پرداختن به وظایف غیرفوری یا واگذاری وظایف به دیگران باعث کندشدن سرعت انجام کارروزانه می شود.

4-ارزیابی الگوهای رفتارکاری

برنامه ریزازلحاظ توان فکری وبدنی دارای یک ریتم خاصی است.برای مثال ممکن است درساعاتی ازروزدراوج توان فکری وبدنی باشدودرساعاتی دیگرتوان اوبطورکامل تحلیل رفته باشد.سعی کنیدباریتم بدن خود آشنا شویدوازاین طریف کارخود راباراحتی بیشتری انجام دهید.

پاسخ دهید


هشت × = 16

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


+ سه = 12

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.