Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


میدان محلی

منتشر شده در 2338 روز پیش

میدان عنصری اساسی وبنیادین درساختاریک محله قدیمی محسوب گشته ودرگذشته بخش اجتناب ناپذیری ازیک محله شهری تلقی می گردید.میدان محله عمومی ترین ومردمی ترین فضای آن محله است.این میدان برای ساکنان محله بستری مناسب جهت برقراری روابط اجتماعی محسوب می گردد.معمولا چند عنصرحیاتی مانندمسجد،حمام،تعدادی مغازه دراطراف میدان گردهم می آیند که خود عاملی مهم درجذب ساکنین به میدان محلی می گردد.مردم درساماندهی ونگهداری ازفضای میدان محلی مشارکت داشته وبه آن اهمیت می دهندودرمواردی خاص باهمکاری یکدیگرآن رابرای مراسم ویژه ای همچون اعیادیاعزاداری های مذهبی تجهیزمی کنند.

وجودعملکردها وفعالیت های سازگارهمچون فرهنگی،تجاری وغیره فضارادرطول زمان برای رهگذران وساکنین محله زنده نگاه می داردومیدان محلی دراتصال بابافت مسکونی تبدیل به مقصدی است که راه های محله به آن جاختم می گردد.بسیاری ازمحلات قدیمی باهمین میدان محله قابل خوانایی وشناسایی می باشندومیدان محله جزوهویت هرمحله محسوب می گردد.

هرمیدان محلی ،بسته به ابعاد وشرایط کالبدی واقتصادی-اجتماعی محله واجد شخصیت وهویت ویژه ومنحصربه فرداست وهمین هویت وتشخص درتحلیل وتبیین دقیق ترکل محله وجایگاه آن درشهرودرذهن شهروندان کمک بسیارموثری محسوب می گردد.

امروزه ساختارکالبدی محلات شهری براساس دسترسی ها وشبکه مواصلاتی تعیین می گرددوازاین جهت ازاهمیت میدان محلی به میزان زیادی کاسته شده است.دربافت شطرنجی،فضای مکث وتجمع انسان ها معنایی چندانی نداردزیراشطرنجی شدن شهرها گامی درجهت اولویت بخشی به جابجایی سواره درپهنه محلات است.دررهگذرنظام شطرنجی،تقاطع هایی پدیدآمدند که کمترین اشتراکی با میدان محلی داشته وازنظر معنایی فاصله زیادی باآن دارند.

باتوجه به اهمیت ونقش بارزمیدان وفضاهای بازعمومی درمحلات شهری،احیاوبازسازی این فضاهاجزو راهبردهای اصلی طرح های نوسازی وبازسازی محلات بافت قدیم قراردارد.نمونه موردی این اهمیت،طرح بازسازی محله سنگ سیاه شیرازمی باشد.

محله سنگ سیاه درمنطقه 8 شیرازموسوم به بافت قدیم استقراردارد.طرح نوسازی دراین محله که شامل تعدادزیادی ابنیه تاریخی وباارزش است،موجب احیای میادین وفضاهای عمومی درسطح محله گردیده است.این فضاها موجب افزایش سطح عرصه عمومی گشته وبه عنوان محلی برای گذران اوقات فراغت برای ساکنین محله محسوب می گردد.ازنقاط قوت این فضاهامی توان به گونه زیراشاره نمود:

-آرامش فضاکه دراثرکم بودن سروصدا،کم بودن ازدحام ونظارت ساکنان برفضا می باشد.

-خودمانی بودن فضا که دراثرحضورگروه های مختلف اجتماعی درفضاوعدم غلبه فضابرانسان می باشد.

-دنج بودن فضا کهدراثرمحصوریت،عدم پذیرش غریبه ها،عدم وجود اشراف های مزاحم می باشد.

-کف سازی وجداره سازی مناسب فضاها

ازنقاط ضعف این فضاها می توان به گونه زیراشاره نمود:

-عبوروسایط نقلیه غیرمحله ای ازوسط محله سنگ سیاه وتزاحم سواره وپیاده

-اختصاص بخش ازسطح فضاهای بازومیدان محلی به پارک وسایط نقلیه ساکنین

مطالب مرتبط

پاسخ دهید


9 − نُه =

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


7 + دو =

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.