Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


ورودی شمالی شیراز

منتشر شده در 2410 روز پیش

ورودی شمالی شیراز عرصه ای باارزش وازنظرشاخص پذیرندگی، خوانایی و تشخص از میزان قابل قبولی برخورداراست.این ورودی در طول سال عرصه حضورگسترده شهروندان شیرازی و گردشگران از سایر نقاط کشور است.اولین انتظاری که از ورودی شهر می رود حس پذیرندگی است بدین معنا که شخص درزمان ورود به شهر احساس خوشامدگویی به او دست بدهد.به همین دلیل ،کیفیت فضاهای شهری و المان های طبیعی طرفین ورودی از اهمیت زیادی برخورداراست.

دومین انتظاری که از ورودی شهر می رود خوانایی است.یعنی شخصی بتواند هرچه سریعتر مسیر خود را تشخیص و به حرکت خود ادامه دهد.علاوه بر آن،ورودی شهر باید در برگیرنده خصوصیات و عناصر شاخص هویتی شهر باشد به نحویکه وجود عناصر و المان های شهری باعث تشخص و تمایز ورودی از سایر نقاط شهر گردد. بررسی ورودی شمالی شهر شیراز براساس سه شاخص پذیرندگی ، خوانایی و تشخص شامل مواردی است که به شرح زیرارایه می گردد:

1-وجود تنگه الله اکبر و دیدکافی به طرفین باعث حس پذیرندگی و دلبازی در نزد مسافرین و بازدیدکنندگان از شهر شیراز می گردد.پوشش گیاهی وحرکت آب درارتفاعات مشرف به ورودی از نقاط مثبت است.

2-از نقطه نظر خوانایی وجود تابلوهای تعیین مسیرو روشنایی کافی در شب ، جهت یابی را امکان پدیر ساخته است.حرکت سواره زمان کافی برای تعیین جهت برخورداراست.تداخل حرکت پیاده و سواره از میزان خوانایی کاسته و باعث ازدحام ترافیک سواره درطی ساعاتی از شبانه روز می گردد.

3-ازنقطه نظر تشخص ، ورودی شمال شهر از جایگاه ویژه برخوردار است.استقرار دو عنصر اصلی تاریخی – فرهنگی شهر از جمله دروازه قرآن و آرامگاه خواجوی کرمانی به همراه هتل شیراز در ارتفاعات ، ورودی منحصر بفرد و دیدنی را به همراه دارد.مجموعه دروازه قرآن و خواجوی کرمانی به جهت اتصال فیزیکی مناسب و محوطه سازی قابل قبول یکی از عرصه های عمومی تجهیزشده شهر محسوب می گردد.

نتیجه گیری:

ورودی شمالی شهر شیراز از دلبازی،خوانایی، تشخص و هویت شهری برخوردار است.این یک ورودی منحصر بفردوماندگارشهریست.

پاسخ دهید


سه × = 9

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


هفت − = 5

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.