Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


شکل شهر
واقعیتی انکارناپذیر

شکل شهرواقعیتی پویاست که عوامل طبیعی،مصنوعی وانسان ساخت وجاری هر شهربه انضمام مفهوم زمان آن رامی سازند.وجود فعالیت های شهری به همراه پارامترزمان،غیرایستابودن شکل شهررابخوبی نشان میدهد. دریک تعریف کلی می توان شکل شهررابه شرح زیرمطرح نمود: شکل شهرتبلورفضایی،حیات مدنی واجتماعی شهردرمکان وزمان است که درترکیبی ازذهنیت وعینیت ماهیتی ترکیبی…

د نبا ل کنید
cityform
کمیسیون ماده 100
نظارت شهرداری ها برساخت وسازشهری

ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی واملاک واقع درمحدوده شهریاحریم آن را ملزم به اخذپروانه قبل ازهراقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت وساز،ازشهرداری کرده است وبه ضمانت اجرای عدم چنین امری،جلوگیری وممانعت ازعملیات ساخت وسازتوسط شهرداری وارجاع امربه کمیسیون ماده 100 می باشد.این کمیسیون ازجمله نهادهای خاص…

د نبا ل کنید
shirazpedia
برنامه ریزی مشارکتی
سیرتحول برنامه ریزی درقرن بیستم

دوره های مهم برنامه ریزی شهری درقرن بیستم به سه دوره مهم ازجمله دوران طرح های جامع بین سال های 60-1930 میلادی ،دوران برنامه ریزی سیستمی بین سال های 80-1960 میلادی ودوران برنامه ریزی مشارکتی از1980 به بعد تقسیم می گردد. دوره طرح های جامع براساس مدیریت متمرکزدولتی وبه هدف…

د نبا ل کنید
participationPlanning
شهرهای جدید
فرصت ها وچالش های روبرو

براساس قانون ایجاد شهرهای جدید درسال 1380 شهرجدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گرددکه درچارچوب طرح مصوب شورای عالی معماری وشهرسازی ودرخارج ازمحدوده قانونی وحریم استحفاظی شهرها برای اسکان حداقل سی هزارنفربه اضافه ساختمان ها وتاسیسات موردنیازعمومی،خدماتی ،اجتماعی واقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود. ازاهداف ایجاد شهرهای جدید می…

د نبا ل کنید
new_cities
خیابان شهری
بررسی کیفیت های اصلی

خیابان شهری تبلورزندگی مدنی یک شهردرطول زمان است.خیابان ها فضایامکان هایی هستندکه تعاملات اجتماعی وجنب وجوش شهری درآن ها جریان دارد.شهروندان به دلایل گوناگون مانندرجوع به مراکزمهم فعالیتی،خرید،تماشای مغازه ها وخرده فروشی ها ودیدن دیگران درساعات مختلف درآن حضورمی یابند. خیابان ها پیش ازآن که سازنده ساختارکالبدی شهرباشندبیانگرساختاراجتماعی،اقتصادی وفرهنگی جامعه…

د نبا ل کنید
خیابان شهری
خلاصه گزارش
اصول حرفه ای برنامه ریزی شهری

تهیه خلاصه گزارش چه اهمیتی درروند تصویب طرح دارد؟متن خلاصه گزارش بایدحاوی چه نکاتی باشد؟تهیه خلاصه گزارش ،فعالیت جاری ومهم نزدبرنامه ریزان شهری قلمداد می گردد.تهیه یک خلاصه گزارش مفیدومختصرسهم مهمی درآمادگی ذهنی حاضران جلسه ازجمله مسوولان ونمایندگان دستگاه های دولتی داراست.خلاصه گزارش جزو اسناد متنی طرح محسوب شده ودربیشترمواردبه…

د نبا ل کنید
خلاصه گزارش
مدیریت زمان
اصول حرفه ای برنامه ریزی شهری

انجام دادن چند کاردرآن واحد چالشی است که همواره برنامه ریزان شهری رابه لحاظ زمانی دچاردردسرومضیقه زمانی می سازد.مدیریت زمان راه حل مواجهه باچالش های کمبود زمان درنزد برنامه ریزان است.درمدیریت زمان موضوعات مختلفی مطرح می گرددکه دراین پست به آن می پردازم. 1-تهیه یک فهرست ازکارهاوفعالیت های روزانه براساس…

د نبا ل کنید
time management
استحاله برنامه ریزان
اصول حرفه ای برنامه ریزی شهری

آیا برنامه ریزان درمسیرکسب تجربه دچارنوعی استحاله وکم رنگ شدن مرزهای خود باسایرعلوم شهری می شوند؟این سوالی است که سعی می شود دراین پست ازجوانب مختلف به آن توجه شود.برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است که بنیان های نظری آن برپایه چندین رشته علمی استوارمی باشد.ازآنجاییکه شهردارای جنبه…

د نبا ل کنید
استحاله برنامه ریزان
شهرسازی شهروندگرا
قابلیت دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی

قابلیت دسترسی برای همگان یعنی قدرت انتخاب وتنوع دردسترسی به فعالیت ها،منابع،اطلاعات ومکان های گوناگون برای تمام اقشارجامعه است.محیط های شهری باید برای همه صرفنطر ازسن،توانایی ،درآمد قابل دسترسی باشدوبتوانند قدرت گزینش رادردسترسی به فعالیت ها ،ساختمان ها ومنابع مختلف برای همگان پدیدآوردند. شهرها ومحیط های شهری جایگاه روابط انسانی…

د نبا ل کنید
شهرسازی شهروندگرا
عکاسی شهری
اصول حرفه ای برنامه ریزی شهری

تصاویردرنزدبرنامه ریزان شهری ازاهمیت ویژه برخورداراست.عکاسی وتصویربرداری ازمحدوده طرح به عنوان بخشی ازفعالیت برداشت وضع موجود مطرح بوده که هدف ازآن شناسایی وضعیت کمی وکیفی کالبدوفضاهای عمومی محدوده به شکل کلی و جزیی است.برنامه ریزشهری یک عکاس نیست ولی باید تکنیک هاوروش های کسب اطلاعات مکانی ازطریق عکسبرداری رابخوبی فراگرفته…

د نبا ل کنید
urban planning photograpy
خیابان ملاصدرا شیراز
محورخدمات کامپیوتری درشهر

خیابان ملاصدرا در شیراز دارای ویژگیهای ممتازوقابل توجهی است.دروهله اول این خیابان حدواسط بین دومحورشریانی مهم شهریعنی خیابان زندوخیابان قصردشت واقع است.دروهله دوم این خیابان بواسطه استقرارکاربریهای مهم آموزشی وتجاری درجوارآن از رتبه بالای دسترسی برخورداراست.دروهله سوم این خیابان محل رفت و آمد وتعامل اجتماعی طیف گسترده ای ازشهروندان است.این…

د نبا ل کنید
molasadra_shiraz
مبلمان شهری چمران
تجهیزات شهری درخدمت شهروندان

مبلمان شهری مجموعه ای از تجهیزاتیست که کیفیت و کارآیی زندگی رادرمحیط شهری ارتقا داده وکارکردهای چندی به عهده دارد.بخشی ازاین کارکردها مربوط به امنیت هدایت،کنترل و بخشی دیگرمعطوف به راحتی،اطلاع رسانی،تبلیغات،تزیین وتفریح درسطح شهرو خیابان است. مبلمان شهری درخدمت چهارکیفیت کلیدی فضاهای شهری همچون قابل دسترسی بودن،سرزندگی وحضورفعالیت،راحتی و…

د نبا ل کنید
shiraz_blv_chamran

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


9 + = دوازده

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.