Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


تحقق پذیری طرح ها
ارزیابی طرح های جامع شهری

سرمنشاء نظری طرح های جامع شهری ایران ازجریان های توسعه شهری درسطح جهانی سرچشمه می گیرد.جریان شهرنشینی درایران نسبت به جوامع صنعتی بایک تاخیرصدساله مواجه است ونتیجه آن تجمعات بزرگ انسانی واسکان مجموعه های فاقد انتظام درسطح کشورمی باشد.طرح های جامع شهری به هدف انتظام بخشی به سکونتگاه های شهری…

د نبا ل کنید
94/01/02  طرح توسعه 
shirazpedia_feasilibility
شهرسازی معاصر ایران
ریشه های تاریخی طرح های جامع

شهرسازی معاصرایران باشروع دوره پهلوی اول درابتدای قرن حاضر قابل بحث وبررسی است.دراین دوره ،ابتدا طرح های توسعه شهری باهدف مداخله کالبدی واحداث خیابان های عریض وطویل شهری خلاصه گردید.درسال های بعدبا ورود کارشناسان خارجی وتدوین قوانین شهری،طرح های توسعه شهری به سمت اهداف دیگری سوق پیداکرد.درزیربه صورت اشاره واربه…

د نبا ل کنید
93/12/04  طرح توسعه 
iran urban planning
مکتب آمستردام
ریشه های تاریخی طرح جامع شهری

پیشنهاد تهیه طرح جامع برای شهرهای بیش ازده هزارنفروتهیه طرح بازنگری آن درپریودزمانی ده ساله رهاوردمکتب آمستردام تلقی می گردد.مکتب آمستردام درقرن 19 میلادی با رهبری پتروس برلاگه متولد 1856 هلند،نقش پیشاهنگ دربرنامه ریزی شهری معاصراروپا بازی می کندکارهای این مکتب ترکیبی آگاهانه ازکارهای نوگراباتلفیقی ازکارهای گذشته درخصوص ایجادخیابان هایی…

د نبا ل کنید
93/10/30  طرح توسعه 
amesterdam
طرح آماده سازی زمین
عرضه مسکن دراراضی جدید

طرح آماده سازی زمین شامل مجموعه عملیات لازم برای مهیا نمودن زمین جهت احداث مسکن وتاسیسات لازم مربوط به قانون زمین شهری وآیین نامه های اجرایی آن است وبه عنوان طرح تفصیلی توسعه های جدید شهری تهیه می گردد. طرح های آماده سازی اراضی شهری درپاسخ به گسترش سریع شهرها…

د نبا ل کنید
93/09/16  طرح توسعه 
site plan
پردازش نوین اطلاعات
درخدمت طرح های توسعه شهری

فرآیند برنامه ریزی برای شهرها و مراکز زیستی درارتباط مستقیم وتنگاتنگ با گردآوری و پردازش اطلاعات مکانی است.منظورازپردازش اطلاعات فعالیت های مربوط به لایه بندی ومنطقه بندی داده های اولیه حاصل از برداشت مکانی کاربری اراضی،کیفیت ابنیه وسایرحوزه های عملکردی ازجمله شبکه مواصلاتی وتاسیسات شهری است. امروزه پردازش اطلاعات به…

د نبا ل کنید
93/08/04  طرح توسعه 
پردازش نوین اطلاعات
ملبورن شهردوچرخه
طرح دوچرخه سواری 2016

ملبورن یک شهرطرفداردوچرخه و حمل ونقل عمومی است.استراتژی مدیریت شهری برمبنای توسعه فرهنگ عمومی و مشارکت بیشترساکنین شهر درامردوچرخه سواری و پیاده روی است. بررسی وضع موجودنشان می دهد که شهرملبورن مرکز ایالت ویکتوریا و دومین شهر پرجمعیت استرالیا می باشد.جمعیت شهر درسال 2013 معادل 4347000 نفر است. درحال حاضردوچرخه…

د نبا ل کنید
93/07/17  طرح توسعه 
melbourn_city
پیاده روی درلندن
طرح بخش حمل ونقل لندن 2006

طرح پیاده روی لندن با افق زمانی سال 2006 درصدد تشویق شهروندان برای پیاده روی دربخش های مختلف شهرلندن می باشد.این طرح براساس مطالعات بخش حمل ونقل لندن صورت پذیرفت.امروزه نقش اطلاع رسانی به شهروندان ازطریق ایجاد نقشه های شهری وسیستم علامت گذاری ازجمله تابلوها و کیوسک های اطلاعات درسطح…

د نبا ل کنید
93/07/11  طرح توسعه 
london_map

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


چهار × = 4

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.