Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


مدیریت زمان
اصول حرفه ای برنامه ریزی شهری

انجام دادن چند کاردرآن واحد چالشی است که همواره برنامه ریزان شهری رابه لحاظ زمانی دچاردردسرومضیقه زمانی می سازد.مدیریت زمان راه حل مواجهه باچالش های کمبود زمان درنزد برنامه ریزان است.درمدیریت زمان موضوعات مختلفی مطرح می گرددکه دراین پست به آن می پردازم. 1-تهیه یک فهرست ازکارهاوفعالیت های روزانه براساس…

د نبا ل کنید
time management
استحاله برنامه ریزان
اصول حرفه ای برنامه ریزی شهری

آیا برنامه ریزان درمسیرکسب تجربه دچارنوعی استحاله وکم رنگ شدن مرزهای خود باسایرعلوم شهری می شوند؟این سوالی است که سعی می شود دراین پست ازجوانب مختلف به آن توجه شود.برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است که بنیان های نظری آن برپایه چندین رشته علمی استوارمی باشد.ازآنجاییکه شهردارای جنبه…

د نبا ل کنید
استحاله برنامه ریزان
شهرهای سنتی
جذابیت،انسان گرایی و راحتی

شهرهای سنتی دارای جذابیت،انسان گرایی وراحتی هستند.علت این است که این شهرها کوچک ترندوتجربه کردن آنها آسانتراست.ازدیگرویژگیهای شهرهای سنتی می توان درادغام کاربری ها وزیستن مردم عادی درمرکزشهروگاهی دربالا یانزدیکی محل کارشان وهمگونی مصالح ساختمانی بکاررفته درساخت واحدهای مسکونی اشاره نمود. براساس نظریه کریستوفرالکساندر،شهرهایی که باگذشت زمان،همه یا بخش هایی…

د نبا ل کنید
93/08/12  بافت قدیم 
old
شهرسازی شهروندگرا
قابلیت دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی

قابلیت دسترسی برای همگان یعنی قدرت انتخاب وتنوع دردسترسی به فعالیت ها،منابع،اطلاعات ومکان های گوناگون برای تمام اقشارجامعه است.محیط های شهری باید برای همه صرفنطر ازسن،توانایی ،درآمد قابل دسترسی باشدوبتوانند قدرت گزینش رادردسترسی به فعالیت ها ،ساختمان ها ومنابع مختلف برای همگان پدیدآوردند. شهرها ومحیط های شهری جایگاه روابط انسانی…

د نبا ل کنید
شهرسازی شهروندگرا
گالری تصاویر1
شیرازشهریادهاوخاطره ها

گردشگری واوقات فراغت بخش جدانشدنی ازشهرشیرازاست .دراین مجموعه بخش های مختلف شهربه تصویرکشیده شده است.شهردرگذران زندگی تحول مییابدوتاریخ راورق می زندودرنهایت دریادهاوخاطره ها جای می گیرد.اینگالری شامل تصاویرمراکزتاریخی-فرهنگی وگردشگری شهرشیرازاست.

د نبا ل کنید
93/08/09  گالری 
گالری تصاویر1
عکاسی شهری
اصول حرفه ای برنامه ریزی شهری

تصاویردرنزدبرنامه ریزان شهری ازاهمیت ویژه برخورداراست.عکاسی وتصویربرداری ازمحدوده طرح به عنوان بخشی ازفعالیت برداشت وضع موجود مطرح بوده که هدف ازآن شناسایی وضعیت کمی وکیفی کالبدوفضاهای عمومی محدوده به شکل کلی و جزیی است.برنامه ریزشهری یک عکاس نیست ولی باید تکنیک هاوروش های کسب اطلاعات مکانی ازطریق عکسبرداری رابخوبی فراگرفته…

د نبا ل کنید
urban planning photograpy
نورپردازی وگردشگری
روشنایی درخدمت گردشگری

نوردرفضاهای شهری به هدف تامین روشنایی و نورپردازی مورداستفاده قرارمی گیرد.روشنایی مطلوب و مناسب با ایجاد وضوح دیدوازبین بردن نقاط کوروپنهان وجرم خیز موجب راحتی و آسایش شهروندان برای حضوردرفضاهای شهری رافراهم می سازد.امروزه درشهرهای عمده توریستی جهان ازجمله پراگ ،نورپردازی درراستای گردشگری است و ازاهمیت ویژه برخورداراست.باتوجه به همین…

د نبا ل کنید
93/08/06  گردشگری 
shiraz_lights
پردازش نوین اطلاعات
درخدمت طرح های توسعه شهری

فرآیند برنامه ریزی برای شهرها و مراکز زیستی درارتباط مستقیم وتنگاتنگ با گردآوری و پردازش اطلاعات مکانی است.منظورازپردازش اطلاعات فعالیت های مربوط به لایه بندی ومنطقه بندی داده های اولیه حاصل از برداشت مکانی کاربری اراضی،کیفیت ابنیه وسایرحوزه های عملکردی ازجمله شبکه مواصلاتی وتاسیسات شهری است. امروزه پردازش اطلاعات به…

د نبا ل کنید
93/08/04  طرح توسعه 
پردازش نوین اطلاعات
خیابان ملاصدرا شیراز
محورخدمات کامپیوتری درشهر

خیابان ملاصدرا در شیراز دارای ویژگیهای ممتازوقابل توجهی است.دروهله اول این خیابان حدواسط بین دومحورشریانی مهم شهریعنی خیابان زندوخیابان قصردشت واقع است.دروهله دوم این خیابان بواسطه استقرارکاربریهای مهم آموزشی وتجاری درجوارآن از رتبه بالای دسترسی برخورداراست.دروهله سوم این خیابان محل رفت و آمد وتعامل اجتماعی طیف گسترده ای ازشهروندان است.این…

د نبا ل کنید
molasadra_shiraz
مبلمان شهری چمران
تجهیزات شهری درخدمت شهروندان

مبلمان شهری مجموعه ای از تجهیزاتیست که کیفیت و کارآیی زندگی رادرمحیط شهری ارتقا داده وکارکردهای چندی به عهده دارد.بخشی ازاین کارکردها مربوط به امنیت هدایت،کنترل و بخشی دیگرمعطوف به راحتی،اطلاع رسانی،تبلیغات،تزیین وتفریح درسطح شهرو خیابان است. مبلمان شهری درخدمت چهارکیفیت کلیدی فضاهای شهری همچون قابل دسترسی بودن،سرزندگی وحضورفعالیت،راحتی و…

د نبا ل کنید
shiraz_blv_chamran
گزارش نویسی
اصول حرفه ای برنامه ریزی شهری

گزارش نویسی یک فن است که باآگاهی ازآن فن ،مطالب هرموضوع به نحوی طبقه بندی و نظم بخشیده می شود تا هدف یااهداف موردنظردرکوهتاهترین زمان و باساده ترین کلام حاصل شود.هدف ازگزارش درحرفه برنامه ریزی شهری،رساندن پیام به ساده ترین وراحت ترین وسیله به مخاطب است.این مخاطب دروهله اول کارفرما…

د نبا ل کنید
shirazpedia_reporting
محدوده بازارشیراز
جریان اقتصادی شهر

بازار شیراز مهمترین عنصر مرکز شهراست و نقش بسزایی در انسجام و کارآیی آن دارد.بازارشیرازهمچون ستون فقرات شهرمتشکل ازسه بازاراصلی والحاقات آن شامل  تیمچه هاوکاروانسراهاست. ساختارفضایی بازارشهرشامل یک محورشمالی-جنوبی متشکل از بازارنو وبازاروکیل ویک محورشرقی-غربی که به شکل صلیب یکدیگرراقطع می کنند.فضاهای بازهمچون سراها وتیمچه هادراتصال بااین محورهابوده ونقش مکمل…

د نبا ل کنید
shiraz_bazaar

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


8 + = هفده

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.