Generic placeholder image

برنامه ریزشهری کیست وچه اهدافی رادنبال می کند؟

برنامه ریزی شهری یک حرفه درحوزه عمومی است وبه دنبال بهبودزندگی شهروندان وحل مسایل شهری می باشد.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

فرآیندکسب اطلاعات مکانی شروع کاربرنامه ریزی است.

فرآیندگردآوری اطلاعات اهمیت ویژه دربرنامه ریزی داردوبدون آن برنامه ریزی امکان پذیرنیست.

د نبا ل کنید

Generic placeholder image

ازشهرشیرازبیشتربدانید.

شهرشیرازهم اکنون با داشتن جمعیتی معادل یک میلیون وچهارصدوشصت هزارنفردرسال 90 به عنوان ششمین کلان شهرکشورمطرح می باشد.

د نبا ل کنید


انبوه اطلاعات شهری
دیدگاه صاحبنظران شهرنیویورک

سارا لاسکو وآلکسیس استفنس درسایت nextcity.org طی مقالاتی مورخ 22 مهرو2شهریور93 درمورد انبوه اطلاعات شهری به گفتگو با صاحبنظران و دست اندرکاران امورخدمات شهری نیویورک می پردازند.دراین مقالات جنبه های گوناگون بکارگیری اطلاعات شهری ازجمله سودآوری ومضرات آن مورد بحث قرارمی گیرد. سارالاسکوsara laskow درگفتگو با دیوید برنی به مزایاومضرات…

د نبا ل کنید
lots of urban data
استراتژی مرکز شیراز
توسعه درونزای شهر

استراتژی مرکز شهر شیرازازاهمیت ویژه برخورداراست.مرکز شهر محل بروزانواع فعالیت های شهری وتبلورهویت و میراث فرهنگی شهراست.ازاین جهت این بخش از شهرنیازمند استراتژیهای خاص با اهداف مشخص و برنامه ای سازمان یافته می باشد. منطقه 8 شهرداری شیراز موسوم به بافت قدیم شیراز،منطقه تاریخی-فرهنگی شهررادربرمی گیرد.این منطقه شامل حلقه اولیه…

د نبا ل کنید
shiraz_maincore
کنفرانس پژوهشهای نوین
درمعماری وشهرسازی ایران

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین درمعماری و شهرسازی ایران در6آذر93 درموسسه آموزش عالی شفق درشهرتنکابن مازندران برگزارمی گردد.محورهای این کنفرانس شامل معماری وتوسعه پایدار،معماری ومنظرو… می باشد.جهت اطلاع بیشتربه سایت کنفرانس رجوع کنید: Shafaghconf.ir

د نبا ل کنید
93/07/21  خبری 
کنفرانس پژوهشهای نوین
مدیریت شهری ایران
دومین کنگره تخصصی

دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران درتاریخ 21 آبان ماه 93 درمرکزهمایش های توسعه ایران درشهرساری برگزارمی گردد.محورهای این کنگره شامل : اقتصادوخدمات شهری حمل ونقل شهری معماری شهری محیط زیست شهری مدیریت شهرالکترونیک و… جهت اطلاع بیشتر به وب سایت زیرمراجعه کنید: http://Tsdi.ir

د نبا ل کنید
93/07/21  خبری 
مدیریت شهری ایران
جهان نمای شیراز
مرکزگردشگری درجوارحافظیه

باغ جهان نما دربخش شمالی شهرشیرازدرجوارحافظیه قراردارد.این باغ به همراه ساختمان مرکزی آن ازمراکز عمده گردشگری شیرازبویژه درایام نوروزاست. باغ جهان نما دردوره بنی ظفرو اینجو درقرن هشتم هجری قمری یعنی قبل از یورش تیمورگرگانی به شیراز درنهایت آبادانی است.این باغ دردوره صفویه نیز آباد و قابل اهمیت است.درزمان کریم…

د نبا ل کنید
93/07/20  گردشگری 
jahannema _bagh
خانه فروغ الملک
میراثی ازبافت قدیم شیراز

خانه فروغ الملک یک خانه باارزش دردل بافت قدیم شیرازبا ارزش معماری والا است.این عمارت هم اکنون به عنوان موزه مورداستفاده علاقه مندان فرهنگ وهنر قراردارد.عمارت فروغ الملک در سال ۱۳۱۰ هجری قمری دراواخر دوره قاجار توسط فروغ الملک قوامی در زمینی به مساحت ۱۰۲۰ متر مربع درمحله سنگ سیاه…

د نبا ل کنید
frogholmolk shiraz
تیم ورکینگ
اساس کارحرفه برنامه ریزی

یک تیم به تعداد کمی از افراد اطلاق می شود که دارای مهارت های تکمیل کننده یکدیگربوده و دارای مقاصد،اهداف و رویکردی مشترک اندکه برمبنای آن اعضای تیم به یکدیگرپیوند خورده و تکیه می کنند.ازمشخصه های اصلی یک تیم ،وابستگی آنها به یکدیگراست به نحویکه عدم فعالیت یک عضو ازتیم…

د نبا ل کنید
teamworking
ملبورن شهردوچرخه
طرح دوچرخه سواری 2016

ملبورن یک شهرطرفداردوچرخه و حمل ونقل عمومی است.استراتژی مدیریت شهری برمبنای توسعه فرهنگ عمومی و مشارکت بیشترساکنین شهر درامردوچرخه سواری و پیاده روی است. بررسی وضع موجودنشان می دهد که شهرملبورن مرکز ایالت ویکتوریا و دومین شهر پرجمعیت استرالیا می باشد.جمعیت شهر درسال 2013 معادل 4347000 نفر است. درحال حاضردوچرخه…

د نبا ل کنید
93/07/17  طرح توسعه 
melbourn_city
کنگره معماری وشهرسازی
بارویکرد هویت ایرانی اسلامی

اولین کنگره افق های جدید درمعماری وشهرسازی با رویکرد هویت ایرانی اسلامی درروزهای 17و18 دی ماه 93 درشهرتهران برگزارمی گردد.دبیرخانه این کنگره دانشکده هنرومعماری دانشگاه تربیت مدرس می باشد. سخنرانان پروفسور پورجعفر ازدانشگاه تربیت مدرس وپروفسوربرامبیلا ازUCLA آمریکا جهت اطلاع بیشتربه سایت زیررجوع شود Hiap.ir

د نبا ل کنید
93/07/16  خبری 
کنگره معماری وشهرسازی
معماری ارگ کریم خانی
تلفیق معماری نظامی ومسکونی

بنای ارگ کریمخانی ترکیبی از معماری مسکونی و نظامی است.بخش درونی ارگ با ایوان ها و اتاق های نقاشی شده ،آبنماها و باغچه هاازظرافت خاصی برخوردار است.سه ضلع شمال ،جنوب و غرب هریک دارای یک ایوان و شش اتاق مسکونی در دو طرف آن است. ساخت این ارگ متعلق به…

د نبا ل کنید
arg_karimkhani
پارک خلدبرین شیراز
عرصه تعامل اجتماعی

پارک خلدبرین یک پارک درمقیاس منطقه ای است.مزیت مکانی این پارک به همراه تجهیزات مستقردرآن مورد توجه بسیاری ازساکنان منطقه قصرالدشت و شهرشیرازمی باشد. پارک خلدبرین با مساحتی معادل 2/3 هکتاردرسال 1371 تاسیس و مورداستفاده اهالی منطقه قرارگرفت.این پارک دریک بلوک شهری به وسعت تقریبی 7/126 هکتار در بخش مرکزی…

د نبا ل کنید
93/07/14  گردشگری 
kholdbarin shiraz park
ورودی شمالی شیراز
عرصه گرانبهای شهر

ورودی شمالی شیراز عرصه ای باارزش وازنظرشاخص پذیرندگی، خوانایی و تشخص از میزان قابل قبولی برخورداراست.این ورودی در طول سال عرصه حضورگسترده شهروندان شیرازی و گردشگران از سایر نقاط کشور است.اولین انتظاری که از ورودی شهر می رود حس پذیرندگی است بدین معنا که شخص درزمان ورود به شهر احساس…

د نبا ل کنید
93/07/13  گردشگری 
shiraz_entry

شیرازپدیا

شیرازپدیا وب سایت تخصصی درزمینه شهرسازی بارویکردی ویژه به برنامه ریزی شهری و حوزه های حرفه ای آن می باشد.لطفا جهت ارسال مقالات ازآدرس زیروارسال نظرات ازپنل ارسال پیام استفاده کنید.
تماس با ما:

info@shirazpedia.ir

آرشیو مطالب

بایگانی تاریخ خورشیدی

ارسال پیام


شش − = 2

shirazpedialogo facebooklogo twitterlogo google+logo
حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به صاحبان سایت است.